فروش کتاب های دست دوم رشته تجربی

#فروش کتاب های رشته #تجربی 👆👆👆👆

چاپ 94 و 95

فروش به صورت تکی با 60درصد تخفیف و کلی70درصد

تحویل کتابها هم حضوری هم ارسال با پست

هدیه»»دینی جامع گاج،زیست دوم نشرالگو،زبان جامع گاج وفلش کارتهایی برای هر کتاب

عربی گاج کامل 95>>قیمت 38تومن>با تخفیف>12تومن فروش

زبان مبتکران جامع اناری95>>>36500>>>11تومن

زبان سوم اناری

فیزیک پیش و پایه گاج94(چهار جلد)>>>116تومن>>35تومن

زیست سوم نشرالگو95>>36تومن>>>11تومن فروش

ژنتیک تخته سیاه 95>>>18توممن>>7تومن

شیمی سوم مبتکران94»»38تومن>>>12تومن فروش

شیمی آی کیو 95هر دو جلد>>>72تومن>>>22تومن فروش


آدرس این پست در تلگرام برای ارتباط با فروشنده کتاب : 

https://t.me/dassedovom/407